14/07/2023 - Web sitemiz yenilenmiştir.

KVKK

           6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

                           KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

                                             AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi doğrultusunda hazırlanmıştır.

Türk mevzuatına uygun bir şekilde kurulmuş ve bu kapsamda ticari faaliyet göstermekte olan Ka Gayrimenkul Yatırım Ticaret İnşaat ve Ticaret A.Ş. (“KA Gayrimenkul”, “Şirket”); olarak veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda detay ve içeriği belirtilen kapsamda kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ikincil mevzuata uygun olarak işlenmekte ve yine bu kapsamda gizliliğine azami ölçüde dikkat edilmektedir. Verilerin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmesi, doğru ve güncel olmaları; belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde toplanması, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uygun olarak hareket edilmesi Şirketimizin önem atfettiği konuların başında gelmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler:

KA Gayrimenkul olarak; Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz Kişisel Veriler örnek kabilinden olmak üzere aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Verisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, kimlik numarası

İletişim ve Lokasyon Verisi: Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket telefon numarası, dahilisi, şirket e-posta adresi

Finansal Veri: Veri Sahibi tarafından yapılmış işlemlerin finansal sonucunu gösteren, fatura, faiz oranı, vergi tutarı, borç ve bakiye alacakları, taşeron personelin maaş bilgisi

Görsel ve İşitsel Veriler: Fotoğraflar, görüntüler, kamera kayıtları ve ses kayıtları

Elektronik Veriler: Üyelik kayıtları, internet şifre ve parola bilgileri, IP adresi, işlem güvenliği bilgileri, log kayıtları

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Elde edilmesi halinde 6698 Sayılı Kanun’daki tanıma göre özel nitelikli kişisel veri niteliğine haiz bilgiler

Müşteri Verisi: Müşterinin talepleri, siparişleri, talimatları, şikayetleri,

Diğer Bilgiler: Taşeron Personelin SGK İşe Giriş Bildirgesi

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, aşağıda örnek kabilinde gösterilen ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebepler ile işlenebilmektedir. Yine örnek kabilinden olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere belirtmek isteriz ki, sizlere ait kimlik bilgilerini, tarafınızla gerçekleştirilen ticari faaliyetler kapsamında temel bilgilerinizi kayıt altına alabilmek açısından isim, soy isim, doğum yeri ve tarihi gibi temel bilgilerinizi; iletişim bilgilerini, tarafınızla yapılan ticari faaliyetler kapsamında özellikle ticari faaliyetler bakımından yazışmaların, haberleşmenin sağlanabilmesi ve sonrasında gereklilik arz etme ihtimaline karşılık kayıt altında tutabilmek; finansal bilgileri, gerek muhasebesel yasal zorunluluklarımızı yerine getirebilmek gerekse de resmi makamlarca talep edilme ihtimalini karşılayabilmek, ayrıca olası bir hukuki ve yasal süreçte delil olarak gösterebilmek; görsel verilerinizi, işyerini güvenliğini sağlayabilmek; taşeron personellerine ait kişisel verileri, asıl işverenlik sıfatımızdan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek; elektronik verilerinizi, Şirketimize ait Bistronome isimli restoran işletmesindeki ticari faaliyetin gerek hukuki anlamda gerekse de sizlerin tarafımıza olan güvenirliğini sağlamak; müşteri bilgilerinizi; yapılan ticari faaliyetler kapsamında sizlerden gelebilecek öneri, talep veya şikayetleri sağlıklı bir şekilde çözüm üretmek adına ve ayrıca pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek amaçları ile işleyebilmekteyiz.
Kişisel verileriniz, yasal gerekliliklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası, Şirketimizin meşru menfaatleri, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, iletişimin kurulabilmesi, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iletişime yönelik operasyonlar, adli, idari ve yargı birimleri ile icra müdürlüğü emirlerinin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyet ve hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, kutlama ve tebrik amaçlı iletişimin sağlanması, acil durumlarda ilgili kişilerle iletişimin sağlanması,  gizlilik, risk izleme, raporlama, güvenlik, değerlendirme ve mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaçlar dahilinde olarak gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler:

Yasal gerekliliklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası, Şirketimizin meşru menfaatleri ve aşağıda detaylı olarak açıkladığımız diğer amaç ve sebeplerden dolayı sizlerden talep etmiş olduğumuz veya doğrudan sizlerin bizlerle paylaşmayı tercih ettiği kişisel verilerinizi Şirketimizin tüm hizmet birimleri ile sizler arasındaki görüşmeler, Şirketimize yapılan sözlü, yazılı veya elektronik başvurular, bağlı ortaklık, iştirak veya yakın iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz üçüncü kişi ve kuruluşlar, toplantılar ve kongreler, çağrı merkezlerimiz, internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, SMS kanalları, sosyal medya, destek hizmeti alınan sair şirketler ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler, PTT, SGK ve benzeri yöntemler vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplamakta ve yasal olan sürelerle sınırlı olmak kaydıyla saklamaktayız.
KA Gayrimenkul tarafından gerçekleştirilen veri toplama faaliyeti KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile meşru menfaatlerimiz kapsamında zorunlu olması; kanunlarda açıkça öngörülmüş olması; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Özel nitelikli kişisel veri kategorisinde olan verileriniz ise, KVKK’nın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Amaçları:

Kişisel verileriniz hakkında, sizlerin güvenliği başta olmak üzere, Şirketimizin kanunlar karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara yasal sınırlamalar çerçevesinde 6698 Sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarım yapılabilmektedir.
Ayrıca kişisel verilerinizi, tarafı olduğumuz sözleşmenin ifası kapsamında hizmet aldığımız veya hizmet sağladığımız şirketlere, üreticilere, aracı hizmet sağlayıcılara, depo, nakliye, kargo ve benzeri lojistik hizmet sağlayıcılarına, şirket içi güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan güvenlik kamera görüntüleri ile giriş-çıkış denetlenmesi verilerini bina yönetimi ve adli ve idari birimlere, gerekmesi halinde özel nitelikli ve diğer kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına avukatlarımıza, hukuk desteği aldığımız firmalara ve resmi yargı mercilerine, Şirketimizin idaresi ve Şirket Politikalarımız gereği bağlı olduğumuz veya proje bazlı çalışma ortaklığında bulunduğumuz yurt içi şirketlere 6698 Sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, ölçülülük ilkesi gözetilerek, veri aktarımına ilişkin hükümler de barından gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci ve/veya 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen istisnalar dahilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurarak aktarabilmekteyiz.

Haklarınız:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusuna başvurarak kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi/silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu haklarınızın kullanımı ve talepleriniz için kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat ticari merkez adresimiz olan Esentepe Mahallesi Kırgülü Sokak No:4/M Şişli İstanbul adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmanız suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuz halinde, değerlendirmelerimizin tamamı KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda yapılacak olup, başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Ka Gayrimenkul sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu kapsamda istenebilecek bilgilerin tamamı sadece gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespiti ve başvurunun sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması adına talep edilecektir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurular Türkçe yapılmalıdır ve talebinize yazılı olarak cevap verilecek ise, on sayfaya kadar bu işlem için ücret talep edilmeyecek; on sayfayı geçen her sayfa için ise 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

 

İletişim Bilgileri :

Unvan             : KA Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş.

Mersis No        : 0-4840-7274-2100010

İletişim Linki   : info@kagayrimenkul.com.tr

Adres              : Esentepe Mah. Kırgülü Sok No:4/M Metrocity İŞ MERKEZİ 34394 Şişli, İstanbul


Copyright 2013 Metrocity İŞ MERKEZİ
Designed By True Works Interactive